top of page
ธัชวิสิฐ.jpg

Tatvisit  Hanthammathorn

ธัชวิสิฐ หาญธรรมธร

(Associates)

ธัชวิสิฐ หาญธรรมธร มีประสบกาณ์ด้านธุรการคดีโดยรับหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะของทนายความ ได้แก่ ติดต่อประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลและผู้พิพากษา , การดำเนินการดำเนินการร่างคำร้อง คำแถลงภายใต้การกำกับดูแลของทนายความ  ,การยื่นคำฟ้อง ,คำร้อง ,คำแถลง ,การส่งหมาย,ส่งหนังสือในคดีแพ่งและคดีอาญาต่อศาล,หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน , ติดต่อและแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินคดีของทนายความให้ลูกความทราบ เป็นต้น 

Education

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

LL.B. Ramkhamhaeng University

ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

Experience

Tel  +662 196 1964

fax-icon-png-3_edited.png

Fax  +662 196 1970

bottom of page