top of page

อาณาจักรกฎหมาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525  เกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักกฎหมายและทนายความที่มีอุดมการณ์เดียวกัน โดย คุณประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ในฐานะผู้จุดประกายและเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง บริษัท อาณาจักรกฎหมาย จำกัด

ในช่วงปีที่เริ่มก่อตั้งเป็นช่วงปีที่ประเทศไทยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ คดีเช็คและการเร่งรัดหนี้สินเพิ่มมากขึ้นติดอันดับในเอเซีย บริษัท อาณาจักรกฎหมาย จำกัด เป็นบริษัทกฎหมายสัญชาติไทย ในยุคแรกที่เริ่มต้นปรับเปลี่ยนรูปแบบบริษัทกฎหมาย โดยนำระบบที่ปรึกษากฎหมายรายปี และการติดตามหนี้สินคดีเช็ค มาให้บริการแก่ลูกค้าและบริษัท/ห้าง/ร้านต่างๆ ปรากฏว่าในขณะนั้น ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ทำให้จำนวนลูกความและสมาชิกที่ปรึกษามีจำนวนมากขึ้น ผลักดันให้ บริษัท อาณาจักรกฎหมาย จำกัด เป็นที่รู้จักในวงการนักกฎหมายและนักธุรกิจในช่วงเวลาไม่นานนัก จนได้รับสมญานามในวงการกฎหมายว่าเป็น ต้นตำรับของการดำเนินคดีเช็ค

 

นอกจากคดีเช็คแล้วทางบริษัทฯ ยังได้จัดบุคลากรในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือทางด้านการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินของลูกหนี้ต่อธนาคารและสถาบันการเงิน รวมถึงการต่อสู้คดีทางศาล ทั้งทางแพ่งและอาญา การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การขอฟื้นฟูกิจการ ด้วยบุคลากรที่ชำนาญ เราคอยให้บริการแก่ลูกความ เพื่อวิเคราะห์สถานะการณ์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เรายังคงมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

ตามอุดมการณ์ที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงและจริยธรรมที่ดี ซึ่งเราจะยึดมั่นตามปณิธานที่ว่า
“กฎหมายคือชีวิต คู่คิดคืออาณาจักรกฎหมาย” ต่อไป

bottom of page