top of page
Tall Buildings

การลงทุน / หุ้นส่วน / บริษัท

ALO ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจทุกด้านรวมถึงการจัดตั้งและการจดทะเบียน บริษัทสาขาสำนักงานตัวแทนสำนักงานภูมิภาคการเป็นหุ้นส่วนการควบรวมและซื้อกิจการและการร่วมทุน นอกจากนี้เรายังให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ขององค์กรที่มีอยู่กับลูกค้าซัพพลายเออร์และตัวแทนจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ข้อตกลงที่เกี่ยวกับการค้า ความลับทางการค้า เงื่อนไขสิทธิหน้าที่ของคู่ค้า ฯลฯ

ลักษณะบริการที่เกี่ยวข้อง 
 • การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่น รวมทั้งการขอใบอนุญาตกิจการเฉพาะ

 • แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนทุกชนิด เช่น กรรมการผู้มีอำนาจ เพิ่มทุน ลดทุน ปิดกิจการ ตราประทับ

 • จัดทำข้อบังคับบริษัท สมาคม

 • การจัดการห้างหุ้นส่วนบริษัท

 • การเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัทและการชำระบัญชี

 • ดำเนินการเพื่อจัดการประชุมกรรมการ หรือประชุมผู้ถือหุ้น 

 • ดำเนินการเรียกหุ้นหรือเงินลงทุนคืน

 • ดำเนินการเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

 • ดำเนินการให้กรรมการรับผิดในทางแพ่ง

 • ดำเนินการเรียกให้บริษัทจ่ายเงินปันผล

 • ให้คำปรึกษาและจัดทำร่างสัญญาทางธุรกิจทุกประเภท เช่น สัญญาร่วมทุน สัญญาซื้อขายหุ้น สัญญาซื้อขายกิจการ

bottom of page