top of page
24 คุณ ศรินทร -1290.jpg

Sarintorn  Laungwattanawanich

ศรินทร เลืองวัฒนะวณิช ( น.บ., LL.M., น.บ.ท.)

(Deputy Managing Director / Lawyer)

ศรินทร เลืองวัฒนะวณิช เป็นรองกรรมการผู้จัดการและทนายความที่ปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ มีประสบการณ์ด้านการดำเนินคดีและว่าความในชั้นศาลทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา มีประสบการณ์รอบด้านไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกันภัย แรงงาน การค้าและการทำสัญญาระหว่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์ ครอบครัว-มรดก รวมทั้งเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำให้กับสถาบันการศึกษา ธุรกิจค้าออนไลน์รายใหญ่  และภาคธุรกิจที่ทำการค้าระหว่างประเทศ

+662 196 1964 Ext

Education

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (2559)

 

‘European Master in Law and Economics’

LL.M. Erasmus Universiteit Rotterdam

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

LL.B. Assumption University

ประกาศนียบัตร หลักสูตร “การสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2563)

 

ประกาศนียบัตรกฎหมายองค์กรธุรกิจ การธนาคาร และการเงิน (ABFL) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2559)

ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ (2556)

Experience

เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ด้านการจัดวางโครงสร้างผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท การถือหุ้น กับบริษัทแอซเซอร์คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการและคำปรึกษาเกี่ยวกับซอฟท์แวร์โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการข้อพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ

 

เป็นที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนให้กับ Suhring Restaurant ร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ในการบริหารงานตามกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน และประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับลูกจ้างหลายกรณี รวมถึงการต่อสู้คดีเกี่ยวกับกรณีละเมิด

 

เป็นตัวแทนให้กับร้านค้าและศูนย์อาหารในกรณีพิพาทกับศูนย์การค้า SHOWDC กรณีปัญหาตามสัญญาเช่า สัญญาบริการ และสัญญาบริการส่วนกลาง

 

เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ KAPLAN International English (Thailand) ในการดำเนินการแก้ไขข้อพิพาทตามสัญญาจ้างบุคลากรทั้งไทยและต่างประเทศ การเลิกจ้างและจ่ายค่าชดเชย รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายเพื่อดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชี

 

เป็นที่ปรึกษาสถาบันแนะนำการศึกษาต่อต่างประเทศ Hands On Education เกี่ยวกับการจัดทำสัญญาจ้างบุคลากร และจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการเลิกจ้างและการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ลูกจ้าง    

 

เป็นที่ปรึกษาโรงเรียนสอนภาษา AUA Language Center เกี่ยวกับกรณีตามกฎหมายแรงงาน รวมถึงการยกเลิกสัญญาจ้างบุคลากรและครูที่เป็นคนไทยและชาวต่างประเทศ

 

เป็นที่ปรึกษาบริษัท ศุภมิตร ไวน์แอนด์สพีริทส์ จำกัดในการตรวจร่างแก้ไขสัญญาเพื่อให้บริการกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

 

เป็นตัวแทนให้ลูกจ้างในกรณีข้อพิพาทกับ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เกี่ยวกับกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

 

เป็นตัวแทนผู้เอาประกันภัยเรียกสินไหมทดแทนกับ บจ. เมืองไทยประกันภัย กรณีปฏิเสธการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ มูลค่าทุนประกันภัย 10 ล้านบาท

 

เป็นที่ปรึกษากฎหมาย รวมทั้งแก้ไขและจัดทำสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์หนัง บทละคร ละคร และสื่อต่างๆ รวมทั้งการจ้างพรีเซ็นเตอร์และนักแสดงทั้งไทยและต่างประเทศ ให้กับ Insight Entertainment ผู้ส่งออกคอนเทนต์รายใหญ่ของไทยไปประเทศจีน

 

เป็นทนายความในคดีครอบครัวระหว่างประเทศไทย-ไต้หวัน มีประเด็นเรื่องข้อกฎหมายขัดกัน การหย่า การแบ่งอำนาจปกครองบุตร การเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู เรียกค่าทดแทนจากชู้ และการแบ่งสินสมรสทั้งในไทยและต่างประเทศ 

Tel  +662 196 1964

fax-icon-png-3_edited.png

Fax  +662 196 1970

bottom of page