top of page
อาจารย์ประมาณ.jpg

Pramarn  Laungwattanawanich

อาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช (น.บ.,น.บ.ท.)

ประธานผู้ก่อตั้งบริษัท (CEO)

อาจารย์ประมาณ เป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมายประสบการณ์มากว่า 40 ปี
มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์รอบด้าน อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม และที่ปรึกษาคณะกรรมมาธิการกิจการศาล องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาเอกชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร 

+662 196 1964

Education

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่น 5 (2521)

 

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 32 (2522)

 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2546)

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (2560)

 

ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง รุ่น 1 เนติบัณฑิตยสภา (2541)

 

ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า (2552)

ประกาศนียบัตรผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 2 (สนพ2) หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินปี (2556)

วุฒิบัตรนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 42 คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556)

ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 7 สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2558)

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.8) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 8 (2560)

Experience

อาจารย์ประมาณ เคยดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริหารสภาทนายความปี (2544-2547), อุปนายกสภาทนายความปี (2538-2541), นายทะเบียนสภาทนายความปี (2535-2538), ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความปี (2532-2535) และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ของวิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

อาจารย์ประมาณ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาต่างๆ อาทิ เป็นคณะที่ปรึกษา (ฝ่ายกฎหมาย) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ), ที่ปรึกษารองนายรัฐมนตรี (นายกร ทัพพะรังสี), ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการ การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น 

 

 • ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการ กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2563)

 • ผอ.สำนักอบรมกฎหมายและส่งเสริมวิชาชีพแห่งสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2563)

 • กรรมการบริหารสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • คณะที่ปรึกษา(ฝ่ายกฎหมาย) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ)

 • ที่ปรึกษารองนายรัฐมนตรี ( นายกร ทัพพะรังสี )

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา

 • อนุกรรมการป้องปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปี (2545 – 2546)

 • ผู้ชำนาญการและที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ปี (2544– 2548)

 • กรรมการบริหารสภาทนายความ ปี (2544 – 2547)

 • อุปนายกสภาทนายความ ปี (2538 – 2541)

 • นายทะเบียนสภาทนายความ ปี (2535-2538)

 • ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ปี (2532-2535)

 • รองประธานคณะกรรมการเนติบัณฑิตสมัยที่ 32 (2522)

 • วิทยากรโรงเรียนบริหารโรงพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • วิทยากรหลักสูตรสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • วิทยากรโรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง จังหวัดปทุมธานี

 • ผู้ดำเนินรายการ “เจาะรัฐสภา” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 

 • ผู้ดำเนินรายการคนหัวหมอและหัวหมอจ้อข่าวทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3

 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ “ประมาณว่า” ทางคลื่นความถี่ เอฟเอ็ม 97.0 

 • ผู้ดำเนินรายการ “หัวหมอวันพุธ”  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.)

 • ผู้ดำเนินรายการคดีฮ่าฮ่าฮ่า ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

 • ผู้ดำเนินรายการ “ร่วมมือร่วมใจ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) 

 • เขียนบทความตอบปัญหากฎหมายในนิตยสาร ลิซ่า วีคลี

 • อาจารย์พิเศษ วิชาว่าความ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 • ตอบปัญหากฎหมายในนิตยสารชุมทางอาชีพ

Tel  +662 196 1964

fax-icon-png-3_edited.png

Fax  +662 196 1970

bottom of page