We Are

ANAJAK LAW

Partners

Consultants

Pramarn Laungwattanawanich ( ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช )

Lawyer

อ.ประมาณ-016_edited.jpg

     อาจารย์ประมาณเชื่อมั่นว่าทนายความเป็นฟันเฟืองที่มีความสำคัญมากในกระบวนการยุติธรรม เป็นบุคคลากรทางกฎหมายที่เป็นผู้ที่ยืนหยัด เป็นตัวแทน เป็นผู้รักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมให้กับประชาชน 

     อาจารย์ประมาณ เริ่มต้นวิชาชีพทนายความตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 โดยได้ก่อตั้งบริษัท อาณาจักรกฎหมาย จำกัดขึ้นเมื่อ 18 มกราคม 2525 เพื่อรับว่าความทั่วราชอาณาจักร ด้วยความรู้ความสามารถที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ทำให้บริษัท อาณาจักรกฎหมาย จำกัด เติบโตอย่างรวดเร็ว และทำให้อาจารย์ประมาณได้รับความไว้วางใจเป็นตัวแทนทนายความทั่วประเทศในการพัฒนาวิชาชีพทนายความให้ทำงานกับสภาทนายความในตำแหน่งต่างๆ อาทิ กรรมการบริหารสภาทนายความ, อุปนายกสภาทนายความ, ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ, นายทะเบียนสภาทนายความ ตลอดช่วงปี พ.ศ. 2532 – 2547

     อาจารย์ประมาณอุทิศตนต่อวิชาชีพเพื่อสังคม จนเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้างและได้รับประกาศเกียรติคุณต่างๆ อาทิ เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยปกครอง กรมการปกครอง, รางวัล “คนดีศรีราม” จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง, รางวัล “ทนายความดีเด่น” จากสภาทนายความ (2541), รางวัลรายการโทรทัศน์ (รายงานแจ้งความ) ดีเด่นเมขลาทองคำ (2545) และนอกเหนือสิ่งอื่นใดคือส่งเสริมขบวนการยุติธรรมในประเทศไทยให้เที่ยงธรรมในฐานะ ‘ทนายความ’ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายต่อประชาชนผ่านสื่อฯ และปรากฏตัวในฐานะอาจารย์พิเศษด้านนิติศาสตร์ให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ