top of page
อรอุมา.jpg

Onuma  Saengaronromyen

ว่าที่ ร.ต.หญิงอรอุมา แสงอรุณร่มเย็น

(Associates)

อรอุมา แสงอรุณร่มเย็น ทนายความผู้ช่วย มีประสบการณ์ทั้งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจ SME ด้านอาหารและเสื้อผ้าแฟชั่น และเป็นที่ปรึกษาในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ พร้อมดูรายละเอียดของสัญญาก่อนทำการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

Education

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

LL.B. Ramkhamhaeng University

ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

Experience

เป็นที่ปรึกษากฎหมายในการนำคนต่างชาติเข้ามาทำงานให้กับบริษัทส่งออกที่นอนขนาดใหญ่, บริษัทขายส่งสินค้าอะไหล่ยนต์, ห้างหุ้นส่วนจำกัดดำเนินกิจการขายน้ำมันซึ่งมีสาขาในประเทศไทย และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

 

เป็นที่ปรึกษาในข้อพิพาทกรณีลูกบ้านกับนิติบุคคลหมู่บ้าน กรณีเกี่ยวกับการชำระค่าส่วนกลาง 

 

เป็นที่ปรึกษากรณีที่มีข้อพิพาทเรื่องการยักยอกทรัพย์ของนายจ้างให้แก่บริษัทขายส่งเครื่องจักร

 

เป็นที่ปรึกษากรณีพิพาทให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเหตุการณ์อุบัติเหตุรถชนกับบริษัทประกันภัย

Tel  +662 196 1964

fax-icon-png-3_edited.png

Fax  +662 196 1970

bottom of page