top of page
ธากฤช.jpg

Thakrit Sittiprasert

ธากฤช สิทธิประเสริฐ

( Lawyer)

       

Education

นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
LL.B. Chulalongkorn University

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Experience

เป็นที่ปรึกษาและดำเนินคดีให้กับบริษัทนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ/นำเข้ารถยนต์ เพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับการประเมินภาษีอากรกับหน่วยงานราชการ

 

เป็นที่ปรึกษาและดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เช่น ฟ้องคดีเรื่องลิขสิทธิ์ในผลงานเพลงให้กับศิลปินนักร้อง/นักแต่งเพลง

 

เป็นที่ปรึกษาและดำเนินคดีในศาลล้มละลายกลาง เช่น ฟ้องล้มละลาย/ยกเลิกการล้มละลาย การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามกฎหมาย

 

เป็นที่ปรึกษาและดำเนินคดีเกี่ยวกับที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์ เช่น ฟ้องขับไล่เรียกค่าเสียหาย เรื่องสิทธิตามสัญญาซื้อขาย/สัญญาเช่า/สัญญาขายฝากที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

รวมถึงดำเนินคดีเกี่ยวกับการครอบครองปรปักษ์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ฟ้องเพิกถอนการโอนที่ดินโดยฉ้อฉลหรือนิติกรรมอำพราง

 

เป็นที่ปรึกษาและดำเนินคดีอาญาในข้อหาต่างๆ เช่น ข้อหาทำร้ายร่างกาย ปลอมแปลงเอกสาร ปลอมลายมือชื่อในเอกสาร/บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ นำสืบพยานหลักฐานเท็จ แจ้งความเท็จ ลักทรัพย์ รับของโจร
โกงเจ้าหนี้ ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกง บุกรุก เป็นต้น 

 

เป็นที่ปรึกษาและดำเนินคดีเรื่องทรัพย์มรดก เช่น จัดทำพินัยกรรม ร้องขอจัดการมรดกของเจ้ามรดก ฟ้องแบ่งปันมรดก กำจัดมิให้รับมรดก ตัดมิให้รับมรดก ให้กับทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดกในธุรกิจกงสีของครอบครัว เป็นต้น

 

เป็นที่ปรึกษาและดำเนินคดีเรื่องสัญญาสินเชื่อ กู้ยืม จำนอง จำนำ กับบุคคลธรรมดาและสถาบันทางการเงิน และความผิดเกี่ยวกับการสั่งจ่ายเช็ค ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น

 

เป็นที่ปรึกษาและดำเนินคดีครอบครัว เช่น เรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดู บุตรสามีภรรยา ฟ้องหย่า ร้องขอให้รับเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

เป็นที่ปรึกษาและดำเนินคดีแรงงาน เช่น ผิดสัญญาจ้าง เรียกเงินทดแทน ค่าจ้าง ค่าจ้างล่วงเวลา ระหว่างลูกจ้างนายจ้าง

 

เป็นที่ปรึกษาและดำเนินคดีเกี่ยวกับความรับผิดในห้างหุ้นส่วน บริษัท มูลนิธิ สมาคม เช่น ผิดสัญญาหุ้นส่วน กรรมการทำผิดหน้าที่ เพิกถอนรายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น/กรรมการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ฟ้องเรียกคืนหุ้นในบริษัท เป็นต้น

 

เป็นที่ปรึกษาและดำเนินคดีเรื่องการหมิ่นประมาท/ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์

 

เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอาง

Tel  +662 196 1964

fax-icon-png-3_edited.png

Fax  +662 196 1970

bottom of page