top of page
16 คุณ ฉัตรชัย-0535.jpg

Churtchai  Lelavinit

ฉัตรชัย ลีลาวินิจ

(Lawyer)

ทนายฉัตรชัยเป็นทนายความที่มีประสบการณ์ด้านการดำเนินคดีและว่าความในศาลทั้งคดีอาญา คดีแพ่ง ไม่ว่าเป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกันภัย ครอบครัว-มรดก แรงงาน และคดีผู้บริโภค

Education

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ใบอนุญาตว่าความ (รุ่น 23) สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

Experience

คดีผู้บริโภค

 • เป็นตัวแทนผู้โดยสารจำนวน 23 ราย ฟ้องสายการบิน กรณีละเมิด เครื่องบินเลื่อนไถลรันเวย์ ทุนทรัพย์ความเสียหายกว่า 2 ล้านบาทต่อคน

 • เป็นตัวแทนผู้เช่า ฟ้องบริษัท กรณีผิดสัญญา บริษัทเปิดศูนย์การแพทย์เพื่อให้เช่าพื้นที่ แต่บริษัทไม่ดำเนินการศูนย์การแพทย์ตามที่ได้โฆษณาเชิญชวนให้มาเช่าพื้นที่ขายของได้ ทุนทรัพย์ 1.5 ล้านบาท

 • เป็นตัวแทนผู้เช่าซื้อรถยนต์ ฟ้องบริษัทโชว์รูมขายรถ กรณีผิดสัญญาเกี่ยวกับระยะเวลาประกันรถยนต์ เรียกค่าเสียหาย ทุนทรัพย์ 934,725 บาท

 • เป็นตัวแทนผู้ประกอบการ ฟ้องผู้ว่าจ้างโฆษณา กรณีผิดสัญญาจ้างโฆษณา เรียกค่าเสียหาย ทุนทรัพย์ 7 แสนบาท

 • เป็นตัวแทนให้กับร้านค้าและศูนย์อาหารในกรณีพิพาทกับศูนย์การค้าSHOWDC กรณีปัญหาตามสัญญาเช่า สัญญาบริการ และสัญญาบริการส่วนกลาง

 • เป็นตัวแทนผู้เช่า แก้ต่างสู้คดี เจรจา กับศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ กรณีผิดสัญญาเช่าพื้นที่ และศูนย์การค้าไม่ทำตามที่โฆษณาเชิญชวนให้มาเช่าพื้นที่

 • เป็นตัวแทนผู้ประกอบการ แก้ต่างสู้คดี เจรจา กับเจ้าหน้าที่ สคบ. กรณีผู้ประกอบการสร้างอาคารชุดไม่เสร็จตามสัญญาซื้อขาย

 

คดีแพ่ง กรณีเกี่ยวกับสัญญา

 • เป็นตัวแทนผู้ให้กู้ ฟ้องผู้กู้ กรณีผิดสัญญากู้ยืม สั่งจ่ายเช็คค้ำประกันเงินกู้ยืม เช็คเด้ง ทุนทรัพย์คดีละ 7 ล้านบาท

 • เป็นตัวแทนให้ผู้รับจ้าง ฟ้องผู้ว่าจ้าง กรณีว่าจ้างผลิตหนังสือ แต่ไม่ชำระค่าจ้าง ทุนพรัพย์ 2 ล้าน

 • เป็นตัวแทนให้ผู้ซื้อ แก้ต่างสู้คดี กรณีผิดสัญญาซื้อกิจการบริษัท เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า แต่เนื่องจากไม่สามารถยอมโอนหุ้นคืนให้ได้ เนื่องจากต้องขออนุมัติจากธนาคารผู้ให้สินเชื่อก่อน ทุนทรัพย์ 12,600,000 บาท

 • เป็นตัวแทนให้ผู้ว่าจ้าง แก้ต่างสู้คดี กรณีที่ถูกผู้รับจ้าง ฟ้องเรียกค่าจ้าง แต่ผู้ว่าจ้างทำงานไม่เรียบร้อย มีความชำรุดบกพร่อง ทุนพรัพย์ 3 ล้าน

 

คดีแพ่ง เกี่ยวกับการประกันภัย

 • เป็นตัวแทนบริษัทฟอลคอนประกันภัย สวมสิทธิผู้เอาประกันภัย ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับ ผู้ขับรถยนต์ชนกับรถยนต์ที่ทำประกันภัยไว้ และฟ้องเรียกค่าเสียหายกับผู้เช่าอาคารที่ได้ทำประกันภัยไว้

 • เป็นตัวแทนบริษัทฟอลคอนประกันภัย แก้ต่างสู้คดี กับบริษัทประกันภัย กรณีลูกค้านำรถยนต์ไปจอดในห้างสรรพสินค้า แล้วรถยนต์เกิดสูญหาย

 • เป็นตัวแทนผู้เอาประกัน ฟ้องบริษัทประกันชีวิต กรณีผิดสัญญาออมทรัพย์แบบพ่วงประกันชีวิต

 • เป็นตัวแทนทายาทของผู้เอาประกัน ฟ้องบริษัทประกันชีวิต กรณีผิดสัญญาประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากบริษัทประกันปฎิเสธการจ่ายเงิน อ้างว่ามีปกปิดเรื่องโรคประจำตัว ทั้งที่ผู้ทำประกันเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ

 • เป็นตัวแทนผู้รับประกันภัยรถยนต์ ฟ้องบริษัทสัมพันธประกันภัย กรณีบริษัทประกันภัยไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ ทุนทรัพย์ฟ้อง 700,000 บาท

 

คดีแพ่ง กรณีครอบครัว

 • เป็นตัวแทนภริยา ฟ้องหย่าสามี เนื่องจากมีการสมัครใจแยกกันอยู่เกิน 3 ปี มีการนัดจดทะเบียนหย่า แต่สามีไม่ยอมมาจดทะเบียนหย่า

 • เป็นตัวแทนภริยา  แก้ต่างสู้คดี กรณีถูกสามีอ้างว่าภริยาเป็นปฏิปักษ์ในการใช้ชีวิตครอบครัว

 • เป็นตัวแทนนักร้อง แก้ต่างสู้คดี ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้กับภริยาของคนอื่น เนื่องจากมีการให้สัมภาษณ์สื่อว่า มีภริยาอีกคน

 • เป็นตัวแทนลูก ในการร้องขอให้ศาลสั่งแม่เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาล เนื่องจากพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียง และมีเงินสหกรณ์การท่าอากาศยานที่จะต้องถอนเงินมาใช้ จึงยื่นคำร้องต่อศาลให้สั่งว่าพ่อเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

 

คดีแพ่ง กรณีมรดก

 • เป็นตัวแทนทายาท ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทั้งแบบมีพินัยกรรมและแบบไม่มีพินัยกรรม

 

คดีแพ่ง กรณีทรัพย์ที่ดิน

 • เป็นตัวแทนเจ้าของที่ดิน แก้ต่างสู้คดี กรณีปลูกสร้างบ้านรุกล้ำข้างเคียงในถนนข้าวสาร เนื่องจากมีการยินยอมให้สร้างได้ในรุ่นแม่

 • เป็นตัวแทนเจ้าของที่ดิน ฟ้องให้คู่กรณีรื้อรั้วที่ขวางทางเข้าออกที่ดิน ที่เคยทำสัญญาประนีประนอมยอมความให้ใช้เป็นทางจำเป็นออกสู่ทางสาธารณะ

 • เป็นตัวแทนเจ้าของที่ดิน ฟ้องให้เพิกถอนการจดทะเบียนภาระจำยอม บนถนนในซอยสหการประมูล

คดีแพ่ง แรงงาน

 • เป็นตัวแทนผู้ประกอบการ  แก้ต่างสู้คดี กรณีถูกลูกจ้างฟ้องเรียกค่าชดเชยที่เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

 • เป็นตัวแทนลูกจ้าง ฟ้องนายจ้าง กรณีนายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรม กล่าวหาว่าลูกจ้างประพฤติเรียกร้องให้จ่ายค่าชดเชยจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

 • เป็นตัวแทนนายจ้าง เจรจราไกล่เกลี่ยกับลูกจ้าง กับเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน กรณีเลิกจ้างลูกจ้าง

คดีอาญา

 • เป็นตัวแทนให้ลูกจ้าง แก้ต่างสู้คดี ที่ถูกกล่าวและฟ้องในข้อหาฉ้อโกง เนื่องจากลูกจ้างเป็นวิศวกร แต่ภริยาเป็นหุ้นส่วนในบริษัทในการจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง ถูกกล่าวหาว่าทุจริต สั่งซื้ออุปกรณ์จากบริษัทภริยา

 • เป็นตัวแทน แก้ต่างสู้คดี ที่ถูกกล่าวและฟ้องในข้อหายักยอกทรัพย์มรดก ในตระกูล อมาตยกุล เนื่องจากเป็นทายาทรุ่นหลาน เหลน เจ้ามรดกผู้ตายไม่มีครอบครัวเป็นคนโสด ทายาทที่รับมรดกจึงตกทอดมาถึง ชั้น ลุง ป้า น้า อา แล้วผู้จัดการมรดกไม่ได้แบ่งให้ ลุงป้าอีกสายของตระกูลอมาตยกุล เนื่องจากตระกูลอมาตยกุล มีคนร่วมตระกูลประมาณ 9 สาย

 • เป็นตัวแทนเจ้าของที่ดิน ฟ้องให้บุคคลที่เช่าตึกแถวอยู่จากเจ้าของเดิม ในข้อหาบุกรุก เนื่องจากเราซื้อที่ดินพร้อมตึกแถวจากเจ้าของเดิม ซึ่งพอหมดสัญญาเช่าตึกแถว ผู้เช่าไม่ยอมออกจากตึกแถว จนฟ้องขับไล่ในคดีแพ่ง โดยผู้เช่ายอมออกจากตึกแถว แต่ผู้เช่าได้ต่อเติมรั้วเหล็กปิดกั้นทางเข้าออกตึกแถวของเรา ทำให้เราไม่สามารถเข้าตึกแถวจากด้านหน้าตึกได้ จึงฟ้องข้อหาบุกรุก เพราะเป็นการรับกวนการครอบครองที่ดินเรา

 • เป็นตัวแทนให้นายจ้าง เข้าไปเป็นโจทก์ร่วมกับอัยการ กรณีลูกจ้างลักทรัพย์ไปขายให้บุคคลอื่น จำนวน 42 กรรม

 • เป็นตัวแทนให้จำเลย แก้ต่างสู้คดี ที่ถูกกล่าวและฟ้องในข้อหาลักทรัพย์ ในชั้นอุทธรณ์-ฎีกา เพื่อขอให้ศาลรอการลงโทษ

 • เป็นตัวแทนให้อดีตภริยานักร้อง แก้ต่างสู้คดี ที่ถูกกล่าว ในการโพสข้อความในเฟสบุ๊คว่าหมิ่นประมาททนายความ

 • เป็นตัวแทนแพทย์ ฟ้องคดีหมิ่นประมาท กรณีในการนำรูปภาพแพทย์ที่ฉีดฟิลเลอร์ให้ลูกค้าประกอบบทความของแพทยสภา ว่าการฉีดฟิลเลอร์มีอันตราย

 • เป็นตัวแทนให้จำเลย แก้ต่างสู้คดี ในกรณีที่ถูกอัยการยื่นคำร้องให้ริบทรัพย์ เนื่องจากถูกฟ้องข้อหายาเสพติด

Tel  +662 196 1964

fax-icon-png-3_edited.png

Fax  +662 196 1970

bottom of page