top of page
ศริญญ์รดา.jpg

Sirinrada Laungwattanawanich

ศิริญญ์รดา เลืองวัฒนะวณิช (LL.B., LL.M., น.บ.ท.)

( Lawyer)

            ศิริญญ์รดา เลืองวัฒนะวณิช เป็นทนายความที่ปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ การเงินและการลงทุน รวมถึงการออกตราสารหนี้ของไทยและต่างประเทศ นอกจากนั้น ยังมีประสบการณ์ด้านการดำเนินคดีและว่าความในชั้นศาล ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา มีประสบการณ์รอบด้านไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การค้าและการทำสัญญาระหว่างประเทศ ตลอดจนคดีเกี่ยวกับครอบครัว-มรดก พินัยกรรม หมิ่นประมาท และนิติกรรมสัญญาทุกประเภท

+662 196 1964 Ext

Sirinrada@anajakoffice.com

Education

LL.M in Chinese Business Law, Fudan University, Shanghai China

(2018-2020)

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ใบอนุญาตให้รับรองเอกสารได้ในประเทศไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1

(2010-2014)

ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 

Experience

Lawyer, Anajak Law Office (2019 - Present)

ทนายความ ดูแลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา

 • ทนายความในคดีแพ่ง ของบริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด และบริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดพิมพ์หนังสือเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ          ในประเด็นคดีมรดกระหว่างทายาท และคดีตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัท

 • ทนายความโจทก์ ในคดีฟ้องเรียกคืนหุ้นของบริษัท เอเอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 • ทนายความจำเลย ในชั้นฎีกาในคดีร้องขอเพิกถอนพินัยกรรม

 • ทนายความโจทก์ ในชั้นฎีกาในคดีละเมิดและเรียกค่าเสียหาย จากการได้รับความเสียหายจากการเข้าใช้บริการเสริมความงามที่คลินิกเสริมความงาม

 • ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายในคดีครอบครัว เกี่ยวกับอำนาจปกครองบุตร            และค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์

 

Associate, in Finance and Capital Markets, Clifford Chance (Thailand) Limited (2014 - 2017)

ที่ปรึกษากฎหมายด้านกฎหมายการเงินและการลงทุน, บริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานกฎหมายของประเทศอังกฤษ (International Law Firm)

Associate, in Finance and Capital Markets, Clifford Chance (Thailand) Limited (2014 - 2017)

ที่ปรึกษากฎหมายด้านกฎหมายการเงินและการลงทุน, บริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานกฎหมายของประเทศอังกฤษ (International Law Firm)

      มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้แก่ ธนาคารและบริษัทในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับระเบียบและข้อกำหนดของกฎหมายไทย การออกตราสารหนี้ รวมทั้งร่าง ตรวจทาน และแก้ไขเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการออกตราสารหนี้ต่างๆ เช่น การยื่นคำร้อง การยื่นเอกสารและข้อตกลงการทำธุรกรรม (ข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อตกลงการแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ และสัญญาการรับประกันภัย) เช่น

 • อยู่ในทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และบมจ.ธนาคารธนชาต  ในการออกพันธบัตรมูลค่า 14 พันล้านบาท โดยกระทรวง สปป. ลาว ซึ่งได้รับรางวัล "พันธบัตรที่ดีที่สุด" จาก Asset Triple A Awards 2017 ที่จัดขึ้นในฮ่องกง

 • อยู่ในทีมที่ปรึกษากฎหมายให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และบมจ.ธนาคารธนชาต ในการออก  หุ้นกู้ 9 พันล้านบาท โดย Advanced Wireless Network Co., Ltd.

 • อยู่ในทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับโครงการระยะสั้นแบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ มูลค่า 1.5 พันล้านบาท

 • อยู่ในทีมที่ปรึกษาโครงการเสนอข้อเสนอเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาลครั้งแรกของราชอาณาจักรไทย (2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งได้รับรางวัล " ข้อตกลงตลาดทุนตราสารหนี้แห่งปี " โดย The Asian Lawyer 2015

 • อยู่ในทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายให้แก่ ธุรกรรมการออกตราสารหนี้ต่างๆ ดังนี้

 1. การออกตราสารหนี้สกุลเงินบาทโดยชาวต่างชาติ : ให้คำแนะนำแก่ The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) สาขากรุงเทพฯ และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้นำในการจัดจำหน่ายพันธบัตรมูลค่า 1 หมื่นล้านบาทที่ออกโดย The Export-Import Bank of Korea (ที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ Korea Eximbank) ในประเทศไทย​

 2. การออกตราสารหนี้สกุลเงินบาทโดยชาวไทย : ที่ปรึกษา HSBC และ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ผู้นำในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 8.52 พันล้านบาท ที่ออกโดย บริษัท ไทย-ยูเนี่ยน         โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด

 3. หุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศโดยชาวต่างชาติ : เป็นตัวแทนของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และบมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้นำการจัดจำหน่ายพันธบัตรมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ออกโดย Kolao Holdings Singapore Pte.Ltd.,

 4. ผู้หุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศโดยชาวไทย : เป็นตัวแทนของ  Deutsche Bank ในฐานะผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 17,120,000,000 เยน ที่ออกโดย Electricity Generating Public Company Limited และให้คำแนะนำแก่ TMB Bank Pcl. ที่เกี่ยวข้องกับโครงการระยะสั้นมูลค่า 3,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

 5. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน: เป็นตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด (BBL) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของ บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล มูลค่าเสนอขาย 55 พันล้านบาท (ประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งได้รับรางวัล “Thailand Capital Markets Deal of the Year” จาก IFR Asia Award 2015

Tel  +662 196 1964

fax-icon-png-3_edited.png

Fax  +662 196 1970

bottom of page